Všeobecná pravidla soutěže

Magazín VIPosobnosti.cz | agentura VIP osobosti

Foto: Pixabay
Facebook
Twitter
WhatsApp
Picture of Alena Hájková
Alena Hájková

Redaktorka

PRAVIDLA SOUTĚŽE v magazínu VIPosobnosti.cz

Výherci budou zveřejněni vždy nejpozději do 5. dnů od ukončení soutěže. Výhra bude výherci zaslána nejpozději do 30 dnů od zveřejnění výherce v seznamu výherců v příslušném periodiku, v němž byla daná soutěž uveřejněna, a to na adresu uvedenou v e-mailu výherc. Pokud si výherce nevyzvedne výhru propadá výhra ve prospěch agentury VIP osobnosti. Výhry jsou zasílány výhradně na adresu v České republice, pokud výherce neumožní doručení na adresu v České republice v termínu dle tohoto odstavce, propadá jeho výhra ve prospěch agentury VIP osobnosti.

Soutěže se mohou zúčastnit fyzické osoby s trvalým pobytem v České republice, starší 18 let. Organizátor neodpovídá za špatně uvedené poštovní adresy a e-maily. Účastí v soutěži  akceptuje soutěžící tato pravidla soutěže a zavazuje se je dodržovat. Účastí ve hře dále každý účastník soutěže bere na vědomí, že jeho jméno, bydliště mohou být publikovány v magazínu VIPosobnosti.cz.

Organizátor bude zpracovávat tyto osobní údaje účastníků soutěže: jméno, příjmení, adresu, telefonní číslo, e-mailovou adresu, příp. telefonní kontakt.

Hra je pořádána v souladu s ustanovením § 2881 občanského zákoníku. Organizátor si vyhrazuje právo posoudit sporné situace vzniklé v průběhu soutěže. Výhry v soutěži nejsou soudně vymahatelné. Pokud Organizátor zjistí, že došlo k porušení pravidel soutěže a soutěžící převzal výhru neoprávněně, je takový soutěžící povinný tuto výhru vrátit.  Organizátor si rovněž vyhrazuje právo změnit nebo doplnit pravidla hry či hru předčasně ukončit. Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnancimagazínu VIPosobnosti.cz a osoby jim blízké ve smyslu ust. § 22 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

0