Nebojte se prosadit svůj názor. Úspěšné osobnosti mají svůj recept

Autor: Alena Hájková

Foto: Pixabay
Facebook
Twitter
WhatsApp
Picture of Alena Hájková
Alena Hájková

Redaktorka

Nejen v osobním životě se musíme naučit již od dětství  prosazovat a říci svůj názor. Měli bychom se naučit ho sdělovat tak, abychom druhé neurazili a neponížili. Jak dosáhnout úspěšného jednání s lidmi, jakou roli hraje v našem jednání asertivita a manipulace?

Jak se stát úspěšným v jednání s lidmi?

K tomu, abychom si vážili sami sebe, by nám měla pomáhat nejen rodina, ale také učitelé ve školce a později na dalších stupních škol. Významnou roli hrají také naše vzory, ať už je to filmový hrdina, herec, zpěvák nebo námi vysněná postava. To jsou naši první „šéfové“, kteří nás učí co je správné a co ne. Bohužel jsme odměňování za to, v čem jsme dobří. Ne každý může vynikat ve všem, proto se trápíme našimi neúspěchy a nepochopením. Později můžeme mít v sobě určité psychické bloky, které nám brání v rozvoji našich dovedností i komunikace. Proto, abychom se stali úspěšnými v jednání s lidmi je zapotřebí především sociální a emoční inteligence. Právě ta nám pomáhá v komunikaci, řešení problémů, ale také sebekritičnosti a zpětné vazbě. Důležité je také povzbuzení. Musí ale přijít od člověka, kterého si vážíme a uznáváme. O kterém víme, že to s námi myslí dobře a záleží mu na nás. Pak jsme ochotni přijmout i kritiku a dobře míněné rady. Pro mnoho lidí je jednodušší prosadit svůj názor za firmu, stranu, než sám za sebe. Obhájit správně sama sebe je právě otázkou sebevědomí a sebedůvěry, které nám je nebo není vštěpováno od dětství. Podle toho se pak prosazujeme.

Abychom dokázali prosadit svůj názor, je zapotřebí naše přirozená autorita, respekt. Prosazovat se můžeme samozřejmě i jinými způsoby. Dětsky, tedy tvrdohlavě si stát za svým, asertivně, vzbuzováním strachu, manipulací, ale i třeba citovým vydíráním. Existují různé metody, jak si vybudovat respekt. Podle úspěšných osobností si jej člověk získá tím, že ví, co říká, splní své sliby a závazky. Nenechají vás stát na půli cesty, jsou ochotni převzít zodpovědnost sami za sebe. Za těmito lidmi stojí především výsledky. Ten, kdo si je vědom své opravdové ceny nemá zapotřebí s lidmi jakkoliv manipulovat. „Pracujte sami na sobě. Lidé to vycítí a přijdou sami. Důležité je, aby lidi uvěřili tomu, že to, co dělám, dělám rád,“ říkával Karel Gott, který zažíval úspěchy během své celoživotní kariéry a nejen se svými fanoušky jednat uměl. Jeho kamarád, spisovatel Arnošt Lustig zase říkal: „Chceš-li mít kamarády, musíš být sám takový. A respekt? Ten získáš tím, že splníš, co slíbíš.“ Lidé nás berou tak, jak se jim sami prezentujeme. Podle toho stoupá nebo klesá naše hodnota a úspěšnost v jednání s lidmi.

Co je asertivita?

Asertivita je souhrn dovedností v jednání s lidmi. Například mile odmítnout, naznačit hranice v jednání, prosadit svůj názor, respektovat, neubližovat vědomě ostatním. Dokázat dojít ke svému cíli tak, aniž bychom při tom druhé dostali do trapné situace. Na druhou stranu je to také umění přijímat kritiku, vnímat druhé, umět se vyrovnat s věcmi, ale i jinými názory kolem sebe.

Říci někomu jasně ne, odmítnout tak, abychom druhé neurazili a sami neměli pocit trapnosti, vyžaduje z naší strany taktní jednání, empatii, určitou zralost. V neposlední řadě zkušenosti. Někteří lidé si často pletou asertivitu s agresivitou.

Proto, abychom byli asertivní ve správném slova smyslu, je důležité naučit se vyjadřovat svá stanoviska, nebát se oponovat. Prosadit své oprávněné požadavky a říkat ne na nepřijatelné nároky. Nadhled vyžaduje i vyrovnávat s kritikou (ať oprávněnou tak neoprávněnou) i s vlastními chybami. Velmi důležité je vědět, jak požádat druhého o laskavost bez pocitu trapnosti z vlastního jednání. Ten, kdo se naučí jednat asertivně se dovede dobře ubránit těm, kteří by s ním snad chtěli manipulovat.

Co je manipulace?

Ta se může projevovat různými formami podle typu osobnosti. Nejvíce se projevuje u lidí, kteří neumí být sami asertivní. Tito lidé neradi respektují ostatní, bývají nepřizpůsobivý. Mohou to být různé způsoby agresivity, nebo naopak různé formy nemohoucnosti a citového vydírání.

Jedním z agresivních způsobů je nezdravě autoritativní, panovačné chování. Častým projevem je svalování odpovědnosti a viny na nevinného, jeho morální i profesní deptání neustálou kritikou a vydáváním se za jediného spravedlivého. Součástí agresivního chování bývá často vypočítavost, prosazování vlastních výhod na úkor jiných a parazitování na nich.

Jiným způsobem je neschopnost něčemu porozumět, či něco vykonat, být k politování. Takovou formou může být také závislost na silnějším jedinci a úmyslné parazitování vůči jeho osobě. Vyhraněnou formou manipulace je bezpodmínečné vyžadování loajality a vynucování si poslušnosti za údajně poskytnutou ochranu a záštitu.

Jak přesvědčit lidi?

Asertivita se používá i v případě, že potřebujete přesvědčit ostatní, ať už o své pravdě, o kvalitě vašeho podnikání atd. V každém případě vyhrát můžete jen tehdy, pokud druhá strana nepocítí právě to, že ji chcete přesvědčit za každou cenu. Rozhodně neříkejte druhým, že se mýlí. Snažte se vcítit do situace, role druhého, abyste je dokázali co nejlépe pochopit. Více se ptejte a nechávejte hovořit ostatní. Získáte tak pro sebe cenné informace, kterou jsou vstupenkou pro další vyjednávání.

Jak se stát úspěšným v jednání s lidmi?

Nikdy nezapomeňte chválit, přenechat pocit vítězství druhým. Mějte se rádi a važte si sami sebe, jedině tak oceníte ostatní. Nepřejímejte názory svých kolegů, známých. Snažte se utvořit svůj vlastní. Nebojte se zpětné vazby, abyste mohli odstranit své chyby. Nenechávejte za sebe jednat druhé a manipulovat sebou. Nesnažte se mít pořád navrch. Nemluvte rozkazovačně, panovačně. Uznejte vlastní chyby nejen sami před sebou, ale i před svými podřízenými. Nechtějte se zalíbit na první pohled.

0