Asertivita nám pomáhá se rozhodnout i říci jasně NE

Pixabay.com
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Alena Hájková
Alena Hájková

Redaktorka

Co je asertivita. Dá se stručně říci že asertivitou nazýváme souhrn dovedností v jednání s lidmi, umožňující přiměřené prosazení oprávněných požadavků či odmítnutí nepřijatelných nároků. V praxi se jedná o správné využívání komunikačních technik a to jak v oblasti verbální tak i neverbální. Umění asertivního chování dává jedinci možnost odmítat manipulaci druhých, aniž by byla dotčena práva obou zúčastněných stran. Předpokládá ovšem také schopnost vnímat a orientovat se v sociálních situacích. Podstatná je přitom schopnost jasně a pravdivě vyjadřovat vlastní pocity a myšlenky, být jistý a autentický ve svém projevu.

Kde lze asertivní jednání využít?

Odpověď je jednoduchá ! V podstatě v každé situaci, která vyžaduje styk s druhou osobou či skupinou osob. Počínaje rodinou, přes školu, zaměstnání a konče třeba účastí v dobrovolném volnočasovém spolku či sdružení. Přitom nezáleží na tom, jste-li v sociální roli „vedoucího“ či „podřízeného“. Naučit se vyjadřovat svá stanoviska, nebát se oponovat, umět se naučit prosadit své oprávněné požadavky a říkat ne na nepřijatelné nároky, to vše jsou projevy asertivity v jednání. Lze sem zahrnout i dovednost vyrovnávat se s kritikou (ať oprávněnou tak neoprávněnou) i s vlastními chybami. Velmi důležité se ukazuje být umění požádat druhého o laskavost bez pocitu trapnosti z vlastního jednání. V těchto souvislostech se často dá např. označit schopnost uzavřít kompromis jako jistý typ vítězství. Ten, kdo se naučí jednat asertivně se dovede dobře ubránit těm, kteří by s ním snad chtěli manipulovat.

Co je manipulace?

Dá se tedy říci, že manipulace, která se může projevovat různými formami podle typu osobnosti. Mohou to být různé způsoby agresivity a nebo naopak různé formy nemohoucnosti a citového vydírání. Jedním z agresivních způsobů je nezdravě autoritativní, panovačné chování. Častým projevem je svalování odpovědnosti a viny na nevinného, jeho morální i profesní deptání neustálou kritikou a vydáváním se za jediného spravedlivého. Součástí agresivního chování bývá často vypočítavost, prosazování vlastních výhod na úkor jiných a parazitování na nich. Agresivní člověk bývá hrubý, křičí.
Jiným způsobem je snaha citově vydírat dáváním najevo svou nemohoucnost a neschopnost něčemu porozumět, či něco vykonat, být k politování. Takovou formou může být také závislost na silnějším jedinci a úmyslné parazitování vůči jeho osobě. Vyhraněnou formou manipulace je bezpodmínečné vyžadování loajality a vynucování si poslušnosti za údajně poskytnutou ochranu a záštitu.

Dá se asertivní chování a jednání naučit?

Samozřejmě ostatně jako skoro vše ostatní a to i v pokročilém věku! Chce to však ( kromě jistého množství teoretických vědomostí) dostatečný trénink dovedností v jednání. Z knížek se asertivním technikám v jednání nemůžeme naučit. Je třeba probírat tzv. modelové situace pod vedením zkušeného lektora a pokoušet se je pak aplikovat ve skutečných situacích, které přináší každodenní život. Je jasné, že chování jedince nelze změnit ze dne na den (zvláště ne směrem k lepšímu). Je třeba postupovat krůček po krůčku podle Komenského zásady „ od jednoduššího ke složitějšímu“. Každý nový postup je třeba nejprve vyzkoušet ( tak říkajíc bez následků) a pak aplikovat a hodnotit.

Uplatňování asertivních technik není návodem na jakýkoliv život se zárukou. Každý je svobodným člověkem, jehož právem je rozhodnout se jak a kdy chcete či nechcete tyto techniky použít. V každém případě byste to ale měli zkusit!

Autor: Alena Hájková