Praha, kolik je v zásadě Prah v auře místa hlavního města?

Autor: Robert Nový, mineralog, mystik

Karlův most | Foto: Pixabay
Facebook
Twitter
WhatsApp
Picture of Alena Hájková
Alena Hájková

Redaktorka

Genius loci. To je stověžatá Praha. Nejkrásnější město na světě, které přináší bohatou a velmi zajímavou historii. Pokud budete mít čas a chuť na výlet, cestu za jejím poznáním, přinášíme vám zajímavé pohledy na místa, kde se psala historie.

Povětšinou se leckterému duchu hloubavému vybaví, že Praha jest výsledkem věštby kněžny Libuše, výsledkem přeložení sídla knížetem Bořivojem z Levého Hradce na Hradčany, případně založení Nového města Karlem IV. pod vlivem jeho vidění o nebeském Jeruzalému a druhém Římu.

Týnský chrám | Foto: Pixabay

Karel IV. neznal archeologii, jeho povědomí o ní mohlo sahat do doby pohanských Přemyslovců, k velkomoravské tradici a knížeti svatému Václavovi. My však ji můžeme zkoumat ještě do větší hlubiny historie. Tyto kořeny předcházejí časům knížete Bořivoje o dva tisíce čtyři sta let.

Nežli se možná budu věnovat některým z těchto prapražských center, uspořádám jednotlivé Prahy dle předpokladu existence nějaké ústřední sídelní moci na území tohoto kraje. Vyloučil jsem ony pravěké a starověké kultury pražské, které nejsou patrně spojeny s jednoznačnou ústřední mocí středočeské oblasti.

Interiér Pražský hrad | Foto: Alena Šulcová

1. Knovízské hradiště kultury knovízské, pozdní doby bronzové 1380-800 př.n.l., na místě Závisti, doba před keltská, kultura, která se podílela na keltské etnogenezi.

2. Závist hradiště, cca 570-390 př.n.l., mocenské a kultovní centrum bylanské kultury, která byla patrně výsledkem keltské a venetské skupiny indoevropské skupiny, za doby rozvoje zpracování novinky, železné rudy, nástupu marsovských božstev války, hromu, lovu a bohatství (Taranise, bohyně Niké, boha Esuse). Toto rané keltské období se vyznačuje rozvojem kultu vína a hostin, podporovaného etruským vlivem na naše území. Tato druhá Praha či pražsko skončilo jako jedno z posledních hradišť halštatské kultury na našem území, patrně rituálním rozloučením se s místem a následným připojením zdejších Bójů k tažení Keltů do Itálie a na Řím ve čtvrtém století př.n.l.. Tato pra-Praha byla po historické přestávce oživena vybudováním laténského oppida na keltské Závisti (2 stol.př.n.l.), aby byla rozvrácena pravděpodobným útokem Germánů.

3. Oppidum Závist souviselo z patrným návratem některých elit ze zaalpské Galie, v důsledku vítězného postupu Říma na sever Itálie do pádské nížiny a vlnami historických Keltů z Porýní a Bavorska do Čech mezi příbuzné keltské kmeny.

4. Praha slovanská. Germánské kmeny Markomanů zatím nemají na území Prahy prokázané ústřední sídlo. To mohlo být spíše v Polabí (pohřebiště markomanské elity na hoře Pičhoře, Dobřichov u Kolína), kde bylo nedaleko odtud v Plaňanech objeveno dosud neznámé a velké hradiště únětické kultury starší doby bronzové). Za slovanského období bylo na území Prahy a jejího okolí vybudováno několik hradišť (Bohnice Zámka cca 790n.l., Hostivař 820 n.l., Butovice 820 n.l.), která předcházela pozdějšímu Pražskému hradu.
Hradiště Šárka mohlo být legendárním Kanburgem (Canburg), kde byla odražena franská vojska roku 805.

5. Praha knížecí, od knížete Bořivoje do Karla IV.

Praha a její okolí přináší mnoho zajímavých míst, která jsou protkána historií, silnými energiemi, která stojí za návštěvu.

0