Dobré sousedské vztahy vám může přeříznout i motorová pila. Právník radí

JUDr. Martin Tocik, advokát, exkluzivně pro VIPosobnosti.cz

Foto: Pixabay
Facebook
Twitter
WhatsApp
Picture of Alena Hájková
Alena Hájková

Redaktorka

Přidat na Seznam.cz

Sousedské vztahy. Velmi živé a důležité téma. Pro VIPosobnosti.cz vysvětluje JUDr. Martin Tocík v prvním díle našeho právnického okénka nejen jak vznikají, jak do nich vstupujeme, ale také jak řešit nejen právní cestou jednotlivé spory. Na co dát tedy pozor?

Aniž byste si to uvědomovali, denně vstupujte do řady právních vztahů. Když například pustíte ráno v koupelně vodu, vstupuje do soukromoprávních vztahů s dodavatelem vody a do veřejnoprávních vztahů s veřejnoprávními orgány regulujícími nakládání s vodami. Při řízení osobního motorového vozidla vstupujete do soukromoprávních i veřejnoprávních vztahů s ostatními účastníky provozu na pozemních komunikacích, ale také do veřejnoprávních vztahů s orgány veřejné správy na úseku silničního provozu. Také při koupi pečiva k snídani vstupujete do soukromoprávních vztahů s prodejcem uvedeného pečiva a pod. V rámci dnešního právního okénka se zaměříme na právní vztahy, které jsou odbornou, ale i laickou veřejností označovány jako vztahy sousedské.

Sousedské vztahy vznikají tam, kde spolu těsně, ale i vzdáleně sousedí nemovitosti různých vlastníků. Do sousedských vztahů tedy vstupují ti z vás, kteří vlastníte nemovitost charakteru pozemek, budova, jiná stavba, pevně spojená se základem a nebo bytová či nebytová jednotka, a to za předpokladu, že vámi vlastněná nemovitost sousedí s nemovitostí nebo s nemovitostmi, ve vlastnictví jiného subjektu a alespoň u jednoho se bude jednat o vlastnictví pozemku. Oním jiným subjektem může být buď fyzická osoba (člověk) nebo právnická osoba (obchodní korporace, státní podnik, spolek, nadace, politická strana, církev, obec, kraj, stát atd.). S ohledem na okolnost, že většina z vás, čtenářů magazínu VIPosobnosti.cz vlastní rodinné domky, které jsou součástí pozemků, bude se jednat o sousedské vztahy s vlastníkem nebo s vlastníky sousedních pozemků. Sousedské vztahy reguluje občanský zákoník ve své části třetí, hlavě II , dílu 3. stanovením základního pravidla, že vlastník nemovitosti je povinen se zdržet všeho, co působí, že odpad, voda, kouř, prach, plyn, pach, světlo, stín, hluk, otřesy a jiné podobné účinky (imise) vnikají na pozemek jiného vlastníka (souseda) v míře nepřiměřené místním poměrům a podstatně omezují obvyklé užívání pozemku; to platí i o vnikání zvířat.

Při běžném užívání vašich nemovitostí, jako je například pěstování užitkových nebo okrasných rostlin, chov užitkových zvířat, údržba a opravy staveb nebo různých movitých věcí, provozování zařízení staveb, provozování movitých věcí nebo pořádání rodinných a jiných oslav dochází ke vzniku imisí (především pachu, prachu, kouře a hluku), které, slovy zákona, vnikají na pozemek jiného vlastníka. Znamená to tedy, že vždy, když budete řezat rozbrušovačkou dlažbu, sekat motorovou sekačkou trávu, řezat motorovou pilou (cirkulárkou) dřevo na topení, hnojit pomocí koňského hnoje záhony, pořádat domácí zabíjačku pašíka, udit nebo grilovat na venkovním grilu na dřevěné uhlí, pálit na otevřeném ohni 30. dubna hadrovou čarodějnici, dopouštíte se porušení zákona?

Určitě ne. Imise jsou vždy obtěžující, o tom není pochyb, jenže obtěžující imise z našeho běžného života není možné vyloučit. Musíme s nimi žít a proto občanský zákoník ukládá obecnou povinnost zdržet se pouze takových imisí, které překračují míru jejich únosnosti a spravedlivý požadavek na jejich snášení. Občanský zákoník upřesňuje, že předmětné imise, aby dosáhly charakteru nezákonných imisí, by musely omezovat obvyklé užívání sousedního pozemku jednak podstatně a jednak v míře nepřiměřené místním poměrům. Občanský zákoník, ale ani žádný jiný právní předpis však nepředkládá instrukci, či návod pro určení, kdy je případné omezení užívání sousedního pozemku již podstatné a nebo již nepřiměřené místním poměrům. Výjimkou pro upřesnění obtěžující imise v podobě hluku, ale jen v nočních hodinách, jsou příslušná ustanovení zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, kterými se stanoví, že v čase od 22:00 do 06:00 v pracovní dny a v čase od 22.00 do 08:00 o víkendech a svátcích, nesmí být rušen klidný spánek. Ohledně regulace hluku pak existují i hygienické normy, ale jen pro určení míry škodlivosti na zdraví, nikoliv na míru obtěžování. Určení míry omezení užívání pozemku imisemi ze sousedních nemovitostí ponechává zákon na samotných účastnících občanskoprávních, v našem případě sousedských vztahů.

Předpokládá se, že účastník sousedských vztahů tedy vlastním vnímáním míry imisí ve vztahu k místním poměrům určí, kdy se jedná o imise přípustné, tedy v souladu se zákonem a kdy již ne. Každý z nás má však vnímání rušivých vlivů nastaveno jinak. Co je pro jednoho přípustné a snesitelné, může být pro druhého nesnesitelné. Je rozhodně žádoucí a vhodné se vždy pro jednotlivé situace ohledně vnikání imisí na sousední pozemky dohodnout. Pomůckou nebo návodem může být řešení obdobných situací před příslušnou komisí nebo jiným orgánem obecního úřadu a nebo soudní praxe. Pokud by k dohodě nedošlo, je právo každého občana se obrátit na příslušné představitele obce nebo orgány obecního úřadu, aby v dané záležitosti rozhodlo nebo dalo doporučení. Pokud by rozhodnutí nebo doporučení ze strany obce nebylo respektováno a nebo jde-li o extrémnější případ, je možné se obrátit na soud a nebo dokonce i na policii. V rámci dnešního právního okénka bych se zaměřil na postup, který spočívá v dohodě o řešení nepřiměřeného vnikání imisí na pozemek.

Každý rozumný a standardně se chovající člověk, respektující obecně přijatá a dodržovaná pravidla soužití, si uvědomuje, že svou činností bude nebo může vytvářet obtěžující imise a přijme proto sám vhodná opatření. Především se dostatečně včas spojí se sousedy a oznámí jim svůj záměr provádění činností, které budou mít za následek obtěžující imise a pokusí se s nimi dohodnout na vhodném ročním období, dni v týdnu a čase provádění zamýšlených činností. Pokusí se ale také dohodnout na přijetí určitých opatřeních k minimalizaci obtěžujícího působení imisí a nabídnout sousedům osobní pomoc při realizaci uvedených opatření. Například pokud máte záměr řezat rozbrušovačkou betonovou dlažbu nebo obrubníky, což vedle značného hluku způsobuje i hustá oblaka prachu, musíte dát sousedům dostatek času, aby sundali prádlo ze šňůry, uzavřeli okna, umístili čerstvě umytý automobil do garáže a nebo ho přeparkovali, zakryli plachtou zahradní nábytek a učinili další nezbytná opatření, aby se zabránilo obtěžujícím a možná i škodlivým účinkům betonového prachu. Určitě je vhodné sousedům při realizaci ochranného opatření na jejich pozemku nabídnout pomoc a dát jim malou pozornost (láhev dobrého vína, domácí zavařeninu nebo domácí koláč), jako projev omluvy za způsobené potíže. I vy sami na vašem pozemku však musíte přijmout opatření na minimalizaci obtěžujících imisí. Budu-li se jako příkladu držet betonového prachu, takovým opatřením je pořízení zařízení na odsávání prachu a nebo instalace vhodné zástěny (např. lehký přenosný altán s bočnicemi), jimiž bude zajištěno zamezení a nebo alespoň významné omezení šíření prachu. Přijetí opatření na vašem pozemku budou znamenat výdaje navíc, ale to se nedá nic dělat, negativní důsledky vaší činnosti nelze přenášet na ostatní a výdaj navíc jistě stojí za to, pokud vaše vztahy se sousedy zůstanou přátelské. Sousedé, kteří budou vystaveni vnikání imisí na jejich pozemky jistě ocení váš ohleduplný a odpovědný přístup. Máte-li se sousedem vztahy narušené, což nebývá žádná výjimka, je vhodné pověřit neutrální osobu, aby vše potřebné se sousedem dohodla za vás. Takový vstřícný krok se pak může stát impulsem k obnovení dobrých sousedských vztahů. Rozumný a vstřícný přístup se očekává i ze strany souseda, který bude vnikání obtěžujících imisí vystaven. Je potřeba si uvědomit, že váš soused neprovádí činnost způsobující obtěžující imise v úmyslu vám škodit nebo vás omezovat v užívání vašich nemovitostí, ale protože je to potřeba pro údržbu nebo opravy jím vlastněných nemovitostí nebo jiných jeho zařízení a nebo pro jiné běžné a nebo legitimní užívání jeho nemovitostí. Vy sami jste v minulosti rovněž prováděli činnosti, které mají povahu obtěžujících imisí a nebo je do budoucna jistě bude provádět. Snažte se tedy sousedovi vyjít vstříc a přijměte vhodná opatření na Vašem pozemku, aby obtěžování imisemi bylo minimální.

V případě hluku si můžete například naplánovat výlet mimo vaši obec, návštěvu příbuzných a nebo návštěvu kina. Neostýchejte se ale vašeho souseda požádat o přijetí vhodných opatření na jeho pozemku, kterými by obtěžující imise minimalizoval. Mějte však na paměti, aby vámi vyžadovaná opatření byla přijatelného rozsahu a za přijatelný náklad, které lze na sousedovi spravedlivě požadovat. Považuji za vhodné sousedovi nabídnout i svou osobní pomoc při instalaci opatření na ochranu před obtěžujícími imisemi. Bude to pro vás práce navíc a promarníte čas, ale pokud jde o ochranu všeho majetku a zachování dobrých sousedských vztahů, prevence se vždy vyplatí. Nejhorší způsob je něco následně dohánět a navíc u soudu či jiného orgánu veřejné správy nebo moci. O takovýchto řešeních si něco povíme v příštím vydání „Citice Post“. Přeji vám úspěšné dubnové dny, vždy dobrou náladu a aby se vám veškeré sporné záležitosti podařilo vyřešit bez soudů, protože k soudu se nechodí pro spravedlnost, k soudu se chodí pro rozsudek!

0