Jak se projevují akutní stavy v psychiatrii?

Autor: MUDr. Jan Cimický, exkluzivně pro VIPosobnosti.cz

Foto: MUDr. Jan Cimický
Facebook
Twitter
WhatsApp
Alena Hájková
Alena Hájková

Redaktorka

Někdy se chováme tak, že jsme sami překvapeni, jak změníme naše jednánít, co řekneme během pár vteřin. Co nás vede k takovému jednání?Lidské reakce mohou být zcela nepředvídané, někdy dokonce paradoxní a protichůdné. Základním klíčem k jejich poznání je pudovost.

PUDY zajišťují člověku vrozené mechanismy pro přežití a patří mezi ně zejména pud sebezáchovy. Je-li jedinec ohrožen reaguje dvěma možnými polárními způsoby :

 • útokem ( tj. heteroagresí)
 • útěkem ( což je autoagrese, stavění se mrtvým..)

AGRESIVITA má čtyři stupně :

 1. agrese potlačená myšlenková
 2. agrese verbální
 3. agrese proti zvířatům a věcem
 4. agrese proti lidem ( a opět auto či heteroagrese)

Akutním stavem rozumíme jednání a chování, které se odlišuje od běžně uznávané normy vzorků chování v té které společnosti. Jde tedy většinou o akutní inadekvátní reakci.

Pro snazší klasifikaci si takové stavy můžeme rozlišit na:

 1. neurotické
 2. psychogenní
 3. endogenní
 4. a závislosti

Projevy, respektive symptomy a syndromy akutních projevů však mohou být zcela typické pro jeden okruh, často se však i překývají. Ukážeme si, s jakými okruhy se můžete v praxi sejít.

Základní charakteristika jednotlivých syndromů:

ABSTINENČNÍ : vzniká při náhlém vynechání drogy či alkoholu

 • cephalea
  poruchy spánku
  tremor rukou a očních víček
  neklid a vnitřní tenze
  někdy otupělost a apatie (podle typu drogy)
  výjimečně halucinace, bludy, stavy tranzitorní zmatenosti, deprese, suic.tendence

trvání: od několika hodin do několika týdnů

terapie: podle typu drogy a podle kondice ( anxilytika,vitaminy,antidepresiva atd)

AMENTNÍ : je zde porušeno vědomí a je obtížný kontakt, vyvíjí se spíše pozvolna

 • zmatenost
 • porušené vědomí
 • nesouvislé myšlení
 • úzkost, bezradnost, někdy sklony k agresi
 • ostrůvkovitá amnézie vzhledem k undulujícímu průběhu

výskyt: endogenní psychózy

trvání: i několik týdnů

terapie: sedativní neuroleptika, nootropika

ANXIÓZNÍ : obvykle spojen s depresí, s následkem nadprahové zátěže a vyčerpání, u neurotických a psychogenních poruch – je dnes relativně velice častý

 • vnitřní tenze
 • neklid
 • nesoustředivost, někdy výbušnost až agresivita
 • poruchy sexuality
 • pocit „ horečnatosti“
 • nepřiměřená starostlivost ( dělá z komára velblouda)
 • poruchy spánku ( nemůže usnout)
 • zhoršení večer

terapie: snížení tenze anxiolytiky, psychoterapie, relaxace, akupunktura

trvání: individuální

DELIRIÓZNÍ: nejčastěji organický původ ( podobně jako u amentního sy.) rozvoj bývá náhlý a bouřlivý a je typický obluzeným vědomím, nejčastější výskyt u alkoholiků a tumorů mozku

 • zmatený obsah činnosti
 • vnitřní tenze a neklid
 • zvýšená sugestilibilita
 • porucha orientace ve všech složkách ( místem, časem, situací i vlastní osobou)
 • pestré a měnlivé halucinace (zrakové, sluchové)
 • narušen kontakt s okolím

Někdy mluvíme o amentně deliriózním syndromu – je-li méně výrazný.

Terapie: sedativní neuroleptika, nootropika

Trvání: náhlý nástup, náhlý konec, undulující porucha vědomí

DEPRESIVNÍ : různé typy depresí endo a exogenní povahy, u tělesných onemocnění, doprovázející vývojová stadia, součást abstinenence.

NEJČASTĚJŠÍ SYNDROM!

 • smutná nálada
 • zpomalené myšlení
 • utlumená psychomotorika
 • sklon k plačtivosti, stísněnost
 • sebeobviňování a sebepodceňování
 • někdy i mikromanické bludy
 • stěžují si na špatnou paměť, pocit narušeného intelektu
 • málomluvní, vychudlá mimika
 • subj. pocity neschopnosti, bezradnosti, nechuti k životu
 • nechutenství, hubnutí
 • porucha spánku s ranními pesimy

terapie : ENŠ, anxiolytika, antidepresiva, fototerapie, psychoterapie

HALUCINATORNÍ :u toxických poškození (alkoholová halucinóza), drogy

 • nejčastěji sluchové, méně často zrakové šalebné vjemy
 • neklid
 • agresivita
 • emoční laděni pod vlivem halucinací

terapie: incisívní neuroleptika (haloperidol, perfenazin, prochlorperazin, risperdal)

hospitalizace bývá nutná vzhledem k možnosti ohrožení sebe nebo okolí

HYPERKINETICKÝ : vedlejší projev terapie neuroleptiky

 • neklid, nevydrží na místě = syndrom „ neklidných nohou“
 • bohaté pohyby, přemrštěné, nekoordinované
 • někdy agitovanost

terapie: antiparkinsonika, dnes často Depakine chrono, Akineton), při něklidu jiného původu opatrně sedativní neuroleptika či anxiolytika

trvání : lékový neuroleptický syndrom velmi torpidní, vyžaduje dlouhodobou péči a opatrnost v nasazování léků

MANICKÝ: maniodepresivní psychoza, PP, organické postižení mozku, drogové závislosti

 • povznesené, blažená povznesená nálada
 • zrychlené myšlení až myšlenkový trysk
 • zrychlené psychomotorické tempo
 • poruchy spánku, nespavost
 • zvýšená aktivita, podnikavost, nákupní „ horečka“
 • akcelerovaná sexualita (viz Goethe)
 • někdy expanzivní nálada až sklon k agresivním projevům
 • nekritičnost
 • megalomanické bludy
 • neúčelná chaotická aktivita

terapie: sedativní neuroleptika a další opatření ( drogy)

NEUROTICKÝ:

a) hypochondrický :

 • zvýšené sebepozorování
 • obavy z nemocí
 • tendence k vyhledávání nových a nových vyšetření

b) fobický a obsedantní :

 • velmi úporné a těžko zvladatelné stavy vtíravého strachu u fobií
 • vtíravé samoúčelné a nevypuditelné myšlenky u obsesí
 • kompulze s nutkavým jednáním, kterému je nutné vyhovět, jinak se objeví stavy těžké úzkosti

c) neurastenický ( často manažerský sy. a nebo sy. vypálení )

 • zvýšená úzkost
 • dráždivost, vznětlivost, podezřívavost
 • porucha spánku, zhoršené usínání
 • zvýšená únava i po vydatném spánku
 • mrzutost a projevy tísně, zvýšená úzkost a nejistota
 • chuť na sladké
 • poruchy střevní motility
 • somatoformní projevy ( alergie, poruchy imunity, bolesti hlavy, žaludku)
 • tiky a nekoordinované pohyby s lehkým třesem končetin
 • nesoustředivost

d) hysterický ( kombinace motorických, senzitivních a senzorických příznaků )

 • obrny
 • záchvaty vzrušenosti
 • globus hysterikus
 • spasmy
 • třes
 • afonie
 • koktavost
 • mutismus
 • teatrálnost
 • hyperestézie i hypoestézie
 • parestézie
 • poruchy paměti

terapie: u všech psychoterapie, relaxační techniky, akupunktura, anxiolytika dle typu, případně psychofarmaka

ORGANICKÝ PSYCHOSYNDROM: ( u difúzního poškození mozku, arterisleróza, mozková atrofie, poúrazové změny, toxické a infekční příčiny, expanze nitrolební)

Mívá dvě stadia:

 1. pseudoneurastenické
 2. obvykle přechod do demence
 • vnitřní napětí
 • nesoustředivost
 • snížení zájmů
 • nervozita
 • neklid
 • poruchy spánku
 • bolesti hlavy
 • závratě

terapie: symptomatická,( nootropika, gingko biloga, eventuelně podle projevů)

PARANOIDNÍ (paranoidní endogenní psychózy, schizofrenie, parafrenie, schizoafektivní psychóza = čím pozvolnější rozvoj, tím větší systemizace bludů – viz paranoia)

 • bludné ladění
 • vztahovačnost
 • rozvoj persekučních a úkorných bludů
 • nedůvěřivost
 • stranění se lidí
 • někdy neklid s agresivními projevy

terapie: incisívní neuroleptika

ABNORMNNÍ REAKCE:

 1. impulzivní raptus
  ( impulzivní reakce se zvýrazněným ničivým a agresivním jednáním) = impulz obchází volní akt, schází vědomá představ cíle, někdy i porušen vědomí)
 2. zvýšená afektivní dráždivost bývá na bázi organického poškození mozku, ale je i u psychopatií a u intoxikací = je to zvýšená pohotovost k patickým afektivním reakcím)
 3. patický afekt je krátkodobá porucha, vnikající pod vlivem vnějších traumatizujících událostí: přítomnost poruchy vědomí až mrákotná obnubilace
  bouřlivý motorický neklid, automatické bezcílné jednání

Na počátku silný afekt po němž následuje zkreslené vnímání okolí a dominuje koncentrace na traumatizující zážitek, pak následuje výbuch , zvýrazněny tělesné projevy. V závěrečné fázi vyčerpání, které přechází ve spánek.

Vědomí na události, které předcházely je narušeno, jsou jen útržkovité zlomky.

 1. nezvládnutý afekt (postižený ovlivněn emotivitou a nechá se strhnout k nerozumným, surovým a násilným činům, nedovede své jednání ovládat)
 • není narušena soudnost
 • není absolutní neschopnost ovládat své jednání
 1. anxiosní a melancholický raptus ( při silně vystupňovaném úzkostném afektu, kdy dochází k vybití anxiózní tenze v agresivitě = ta může být zaměřena auto i heteroagresivně)

výskyt : u melancholie – probíhá ve formě patického afektu

SUICIDÁLNÍ JEDNÁNÍ ( vyžaduje vždy pozornost, terapie dle charakteru)

 • zkratkovitá sebevražda ( směřuje k vyhnutí se nepřijemné situaci, je přítomna představa cíle, chybí boj motivů a výběr nejvhodnějších prostředků k dosažení cíle)
 • demonstrativní ( je plné seznámen s cílem a k jeho dosažení volí náhradní aktivitu = chce probudit TS zájem, nechce zemřít!)
 • biická sebevražda ( bilanční) u těžké nevyléčitelné nemoci, v situaci ohrožení)
 • citové vydírání ( hysterické osobnosti) dominuje teatrálnost projevu
 • příznak duševní choroby ( smutek, vliv auditivních halucinací)
 • účelové reakce ( sledován cíl ,ale ne vědomě, připomíná simulaci)
 • primitivní TS ( napodobení, sekty apod.)
 • impulzivní ( u drogových raušů jako automutilace)

PSYCHOPATIE : ( disharmonicky vyvinutá osobnost) = charakteropatie

Psychopaté výbušní, explozivní, epileptoidní

 • nadměrné reakce emotivní
 • rychlé vzplanutí zlobného a agresivního charakteru
 • snížená schopnost ovládání

Psychopaté citově chudí ( moral insanity)

 • trvalé ochuzení v oblasti vyšších citů
 • nedodržují pravidla morálky ani zákony
 • nedostatečně rozvinutá citová oblast

Psychopaté nezdrženliví

 • sklon k závislostem
 • vedoucím zájem požitky bez ohledu na okolí
 • lehkomyslnost
 • zvýšená sugestibilita

Psychopaté hyperbuličtí ( toužící po sebeuplatnění)

 • baží po uplatnění za každou cenu
 • bezohlední
 • touží po slávě a moci ( touha proslavit se i negativně)

Psychopaté paranoidní

 • vztahovační
 • mají nepřátelské postoje
 • brání se domnělým křivdám
 • konfliktní
 • trpí žárliveckými postoji
 • sklon k fanatismu

Psychopaté kverulační

 • pocity, že jim okolí křivdí, proto bojují za svá „ práva“
 • neakceptují žádné rozhodnutí ani v jejich prospěch
 • cítí se stále poškozováni
 • soudí se a podávají stížnosti a žaloby
 • na rozdíl od paranoika nejdou bludy

Psychopaté fanatičtí

 • převažující zaměření, jemuž jsou zcela podřízení
 • dávají se do služeb ideje, ale nejednají v jejím duchu
 • dopouštějí se krutostí a násilí
 • výmluvní, iniciativní, aktivní

Psychopaté impulzivní, nestálí

 • sklon k neočekávaným reakcím, útěkům, toulavosti
 • často pachatelé násilných deliktů

VĚTŠINOU SE VŠAK JEDNÁ O POLYMORFNÍ PSYCHOPATIE

0
Přidat na Seznam.cz