Jak se projevují akutní stavy v psychiatrii?

Autor: MUDr. Jan Cimický, exkluzivně pro VIPosobnosti.cz

Foto: MUDr. Jan Cimický
Facebook
Twitter
WhatsApp
Picture of Alena Hájková
Alena Hájková

Redaktorka

Někdy se chováme tak, že jsme sami překvapeni, jak změníme naše jednánít, co řekneme během pár vteřin. Co nás vede k takovému jednání?Lidské reakce mohou být zcela nepředvídané, někdy dokonce paradoxní a protichůdné. Základním klíčem k jejich poznání je pudovost.

PUDY zajišťují člověku vrozené mechanismy pro přežití a patří mezi ně zejména pud sebezáchovy. Je-li jedinec ohrožen reaguje dvěma možnými polárními způsoby :

 • útokem ( tj. heteroagresí)
 • útěkem ( což je autoagrese, stavění se mrtvým..)

AGRESIVITA má čtyři stupně :

 1. agrese potlačená myšlenková
 2. agrese verbální
 3. agrese proti zvířatům a věcem
 4. agrese proti lidem ( a opět auto či heteroagrese)

Akutním stavem rozumíme jednání a chování, které se odlišuje od běžně uznávané normy vzorků chování v té které společnosti. Jde tedy většinou o akutní inadekvátní reakci.

Pro snazší klasifikaci si takové stavy můžeme rozlišit na:

 1. neurotické
 2. psychogenní
 3. endogenní
 4. a závislosti

Projevy, respektive symptomy a syndromy akutních projevů však mohou být zcela typické pro jeden okruh, často se však i překývají. Ukážeme si, s jakými okruhy se můžete v praxi sejít.

Základní charakteristika jednotlivých syndromů:

ABSTINENČNÍ : vzniká při náhlém vynechání drogy či alkoholu

 • cephalea
  poruchy spánku
  tremor rukou a očních víček
  neklid a vnitřní tenze
  někdy otupělost a apatie (podle typu drogy)
  výjimečně halucinace, bludy, stavy tranzitorní zmatenosti, deprese, suic.tendence

trvání: od několika hodin do několika týdnů

terapie: podle typu drogy a podle kondice ( anxilytika,vitaminy,antidepresiva atd)

AMENTNÍ : je zde porušeno vědomí a je obtížný kontakt, vyvíjí se spíše pozvolna

 • zmatenost
 • porušené vědomí
 • nesouvislé myšlení
 • úzkost, bezradnost, někdy sklony k agresi
 • ostrůvkovitá amnézie vzhledem k undulujícímu průběhu

výskyt: endogenní psychózy

trvání: i několik týdnů

terapie: sedativní neuroleptika, nootropika

ANXIÓZNÍ : obvykle spojen s depresí, s následkem nadprahové zátěže a vyčerpání, u neurotických a psychogenních poruch – je dnes relativně velice častý

 • vnitřní tenze
 • neklid
 • nesoustředivost, někdy výbušnost až agresivita
 • poruchy sexuality
 • pocit „ horečnatosti“
 • nepřiměřená starostlivost ( dělá z komára velblouda)
 • poruchy spánku ( nemůže usnout)
 • zhoršení večer

terapie: snížení tenze anxiolytiky, psychoterapie, relaxace, akupunktura

trvání: individuální

DELIRIÓZNÍ: nejčastěji organický původ ( podobně jako u amentního sy.) rozvoj bývá náhlý a bouřlivý a je typický obluzeným vědomím, nejčastější výskyt u alkoholiků a tumorů mozku

 • zmatený obsah činnosti
 • vnitřní tenze a neklid
 • zvýšená sugestilibilita
 • porucha orientace ve všech složkách ( místem, časem, situací i vlastní osobou)
 • pestré a měnlivé halucinace (zrakové, sluchové)
 • narušen kontakt s okolím

Někdy mluvíme o amentně deliriózním syndromu – je-li méně výrazný.

Terapie: sedativní neuroleptika, nootropika

Trvání: náhlý nástup, náhlý konec, undulující porucha vědomí

DEPRESIVNÍ : různé typy depresí endo a exogenní povahy, u tělesných onemocnění, doprovázející vývojová stadia, součást abstinenence.

NEJČASTĚJŠÍ SYNDROM!

 • smutná nálada
 • zpomalené myšlení
 • utlumená psychomotorika
 • sklon k plačtivosti, stísněnost
 • sebeobviňování a sebepodceňování
 • někdy i mikromanické bludy
 • stěžují si na špatnou paměť, pocit narušeného intelektu
 • málomluvní, vychudlá mimika
 • subj. pocity neschopnosti, bezradnosti, nechuti k životu
 • nechutenství, hubnutí
 • porucha spánku s ranními pesimy

terapie : ENŠ, anxiolytika, antidepresiva, fototerapie, psychoterapie

HALUCINATORNÍ :u toxických poškození (alkoholová halucinóza), drogy

 • nejčastěji sluchové, méně často zrakové šalebné vjemy
 • neklid
 • agresivita
 • emoční laděni pod vlivem halucinací

terapie: incisívní neuroleptika (haloperidol, perfenazin, prochlorperazin, risperdal)

hospitalizace bývá nutná vzhledem k možnosti ohrožení sebe nebo okolí

HYPERKINETICKÝ : vedlejší projev terapie neuroleptiky

 • neklid, nevydrží na místě = syndrom „ neklidných nohou“
 • bohaté pohyby, přemrštěné, nekoordinované
 • někdy agitovanost

terapie: antiparkinsonika, dnes často Depakine chrono, Akineton), při něklidu jiného původu opatrně sedativní neuroleptika či anxiolytika

trvání : lékový neuroleptický syndrom velmi torpidní, vyžaduje dlouhodobou péči a opatrnost v nasazování léků

MANICKÝ: maniodepresivní psychoza, PP, organické postižení mozku, drogové závislosti

 • povznesené, blažená povznesená nálada
 • zrychlené myšlení až myšlenkový trysk
 • zrychlené psychomotorické tempo
 • poruchy spánku, nespavost
 • zvýšená aktivita, podnikavost, nákupní „ horečka“
 • akcelerovaná sexualita (viz Goethe)
 • někdy expanzivní nálada až sklon k agresivním projevům
 • nekritičnost
 • megalomanické bludy
 • neúčelná chaotická aktivita

terapie: sedativní neuroleptika a další opatření ( drogy)

NEUROTICKÝ:

a) hypochondrický :

 • zvýšené sebepozorování
 • obavy z nemocí
 • tendence k vyhledávání nových a nových vyšetření

b) fobický a obsedantní :

 • velmi úporné a těžko zvladatelné stavy vtíravého strachu u fobií
 • vtíravé samoúčelné a nevypuditelné myšlenky u obsesí
 • kompulze s nutkavým jednáním, kterému je nutné vyhovět, jinak se objeví stavy těžké úzkosti

c) neurastenický ( často manažerský sy. a nebo sy. vypálení )

 • zvýšená úzkost
 • dráždivost, vznětlivost, podezřívavost
 • porucha spánku, zhoršené usínání
 • zvýšená únava i po vydatném spánku
 • mrzutost a projevy tísně, zvýšená úzkost a nejistota
 • chuť na sladké
 • poruchy střevní motility
 • somatoformní projevy ( alergie, poruchy imunity, bolesti hlavy, žaludku)
 • tiky a nekoordinované pohyby s lehkým třesem končetin
 • nesoustředivost

d) hysterický ( kombinace motorických, senzitivních a senzorických příznaků )

 • obrny
 • záchvaty vzrušenosti
 • globus hysterikus
 • spasmy
 • třes
 • afonie
 • koktavost
 • mutismus
 • teatrálnost
 • hyperestézie i hypoestézie
 • parestézie
 • poruchy paměti

terapie: u všech psychoterapie, relaxační techniky, akupunktura, anxiolytika dle typu, případně psychofarmaka

ORGANICKÝ PSYCHOSYNDROM: ( u difúzního poškození mozku, arterisleróza, mozková atrofie, poúrazové změny, toxické a infekční příčiny, expanze nitrolební)

Mívá dvě stadia:

 1. pseudoneurastenické
 2. obvykle přechod do demence
 • vnitřní napětí
 • nesoustředivost
 • snížení zájmů
 • nervozita
 • neklid
 • poruchy spánku
 • bolesti hlavy
 • závratě

terapie: symptomatická,( nootropika, gingko biloga, eventuelně podle projevů)

PARANOIDNÍ (paranoidní endogenní psychózy, schizofrenie, parafrenie, schizoafektivní psychóza = čím pozvolnější rozvoj, tím větší systemizace bludů – viz paranoia)

 • bludné ladění
 • vztahovačnost
 • rozvoj persekučních a úkorných bludů
 • nedůvěřivost
 • stranění se lidí
 • někdy neklid s agresivními projevy

terapie: incisívní neuroleptika

ABNORMNNÍ REAKCE:

 1. impulzivní raptus
  ( impulzivní reakce se zvýrazněným ničivým a agresivním jednáním) = impulz obchází volní akt, schází vědomá představ cíle, někdy i porušen vědomí)
 2. zvýšená afektivní dráždivost bývá na bázi organického poškození mozku, ale je i u psychopatií a u intoxikací = je to zvýšená pohotovost k patickým afektivním reakcím)
 3. patický afekt je krátkodobá porucha, vnikající pod vlivem vnějších traumatizujících událostí: přítomnost poruchy vědomí až mrákotná obnubilace
  bouřlivý motorický neklid, automatické bezcílné jednání

Na počátku silný afekt po němž následuje zkreslené vnímání okolí a dominuje koncentrace na traumatizující zážitek, pak následuje výbuch , zvýrazněny tělesné projevy. V závěrečné fázi vyčerpání, které přechází ve spánek.

Vědomí na události, které předcházely je narušeno, jsou jen útržkovité zlomky.

 1. nezvládnutý afekt (postižený ovlivněn emotivitou a nechá se strhnout k nerozumným, surovým a násilným činům, nedovede své jednání ovládat)
 • není narušena soudnost
 • není absolutní neschopnost ovládat své jednání
 1. anxiosní a melancholický raptus ( při silně vystupňovaném úzkostném afektu, kdy dochází k vybití anxiózní tenze v agresivitě = ta může být zaměřena auto i heteroagresivně)

výskyt : u melancholie – probíhá ve formě patického afektu

SUICIDÁLNÍ JEDNÁNÍ ( vyžaduje vždy pozornost, terapie dle charakteru)

 • zkratkovitá sebevražda ( směřuje k vyhnutí se nepřijemné situaci, je přítomna představa cíle, chybí boj motivů a výběr nejvhodnějších prostředků k dosažení cíle)
 • demonstrativní ( je plné seznámen s cílem a k jeho dosažení volí náhradní aktivitu = chce probudit TS zájem, nechce zemřít!)
 • biická sebevražda ( bilanční) u těžké nevyléčitelné nemoci, v situaci ohrožení)
 • citové vydírání ( hysterické osobnosti) dominuje teatrálnost projevu
 • příznak duševní choroby ( smutek, vliv auditivních halucinací)
 • účelové reakce ( sledován cíl ,ale ne vědomě, připomíná simulaci)
 • primitivní TS ( napodobení, sekty apod.)
 • impulzivní ( u drogových raušů jako automutilace)

PSYCHOPATIE : ( disharmonicky vyvinutá osobnost) = charakteropatie

Psychopaté výbušní, explozivní, epileptoidní

 • nadměrné reakce emotivní
 • rychlé vzplanutí zlobného a agresivního charakteru
 • snížená schopnost ovládání

Psychopaté citově chudí ( moral insanity)

 • trvalé ochuzení v oblasti vyšších citů
 • nedodržují pravidla morálky ani zákony
 • nedostatečně rozvinutá citová oblast

Psychopaté nezdrženliví

 • sklon k závislostem
 • vedoucím zájem požitky bez ohledu na okolí
 • lehkomyslnost
 • zvýšená sugestibilita

Psychopaté hyperbuličtí ( toužící po sebeuplatnění)

 • baží po uplatnění za každou cenu
 • bezohlední
 • touží po slávě a moci ( touha proslavit se i negativně)

Psychopaté paranoidní

 • vztahovační
 • mají nepřátelské postoje
 • brání se domnělým křivdám
 • konfliktní
 • trpí žárliveckými postoji
 • sklon k fanatismu

Psychopaté kverulační

 • pocity, že jim okolí křivdí, proto bojují za svá „ práva“
 • neakceptují žádné rozhodnutí ani v jejich prospěch
 • cítí se stále poškozováni
 • soudí se a podávají stížnosti a žaloby
 • na rozdíl od paranoika nejdou bludy

Psychopaté fanatičtí

 • převažující zaměření, jemuž jsou zcela podřízení
 • dávají se do služeb ideje, ale nejednají v jejím duchu
 • dopouštějí se krutostí a násilí
 • výmluvní, iniciativní, aktivní

Psychopaté impulzivní, nestálí

 • sklon k neočekávaným reakcím, útěkům, toulavosti
 • často pachatelé násilných deliktů

VĚTŠINOU SE VŠAK JEDNÁ O POLYMORFNÍ PSYCHOPATIE

0